Wie zijn wij
Combi Motors Verzekeringen BV
Henry Dunantweg 30
2402 NR Alphen aan den Rijn
0172-427035
fgb@combimotors.nl
www.combimotors.nl

Verantwoordelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik (de verwerking) van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring. Onze functionaris gegevensbescherming ziet daarop toe en is te bereiken
op bovengenoemd adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig
voor het verzorgen van verzekeringen, verlenen van diensten aan u, enz.
Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Uitwisselen van gegevens met RDW, Roy-data, CIS, enz.
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken of deze in correspondentie of telefonisch te verstrekken.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wanneer er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en een verzekeraar op ons platform, zal
deze verzekeraar jouw persoonsgegevens verwerken voor het afsluiten van uw verzekering.
Raadpleeg de privacyverklaring van de desbetreffende verzekeraar neem contact met de
verzekeraar op voor meer informatie over hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de verzekeringsadministratie uit te voeren. Daartoe behoort
o.m. beoordelen van aanvragen, accepteren en verzorgen van verzekeringen, schades afhandelen,
betalingsverkeer, verstrekken van informatie over producten en diensten, waarborgen van veiligheid
en integriteit, onderkennen onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude strafbare feiten en
laakbare gedragingen, verrichten van marketing activiteiten voor zover dit is toegestaan.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld, daarbij nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen, rekening houdend met de stand van
techniek en kosten van tenuitvoerlegging, passende technische en organisatorische maatregelen om
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact op
met onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd adres.

Uw gebruik van onze website
Bij het bezoeken van onze website worden er cookies (kleine, eenvoudige tekstbestanden) op uw
computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze dienen om de werking en uw gebruik van de website
te optimaliseren. Informatie hierover vindt u in ons cookie beleid op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen (met
inachtneming van de wettelijke bewaarvereisten). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op overdracht van uw persoonsgegevens,
waarvoor u ons kunt verzoeken deze in een computerbestand naar u of een andere, door u
aangewezen partij te sturen.
De genoemde verzoeken kunt u naar onze functionaris gegevensbescherming op bovengenoemd
adres sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u ter bescherming van uw privacy in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op
uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen en werking
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden als wij daar reden voor hebben.
Deze Privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018 en treedt in de plaats van de vorige
privacyverklaringen.

Solo Moto is een handelsnaam van Combi Motors Belgium BV met ondernemingsnummer 0738.604.421 en is gespecialiseerd in het verzekeren van moto's en ingeschreven bij de Belgische toezichthouder, de FSMA.

© 2024 Solo Moto verzekering |

Voorjaarspromotie: 25% korting op de Omnium waarborgen bij onderschrijving van een Full Omnium of Full Omnium TOP